Jord- och skogsbruk

Farstorps Gård
Gården är belägen ca 20 km öster om Vetlanda och är idag en rationellt driven jordbruks- och skogsgård, inriktad på mjölk- och köttproduktion.

Av gårdens totala areal på 720 ha är 170 ha jordbruksmark. 200 boskapsdjur finns i ladugården, varav hälften mjölkkor. Mjölkproduktionen per ko uppgår till ca 9000 kg per år. Mjölkkobesättningen är SRB.
Ladugården har lösdrift och en modern utfodringsanläggning för ensilage och hö med datoriserad utportionering av foder. En modern verkstad och maskinhall gör att en förvaltare och tre man klarar jordbruksdriften.
520 ha produktiv skogsmark är grandominerad med mycket hög bonitet. Ambitionsnivån på röjning och föryngring är hög för att lägga en god grund för kommande bestånd. Höga naturvärden i nyckelbiotoper och ädellövskog bevaras och skapas i särbehandlad skog.

Falsterbo Bruk
Fastigheten består av sammanhängande skifte beläget i Kalmar län, Västerviks kommun och Hjorthed församling. Naturskön kuperad terräng med stort inslag av sjöar och berg domineras skogligt av tall. Med stor hänsyn till miljö och biologisk mångfald bedrivs ett modernt och rationellt skogsbruk med ett väl utbyggt vägnät för tung trafik. Målsättningen är att generellt behålla virkestätheten och öka andelen lövskog. Arealen uppgår till drygt 4000 ha varav 3000 ha prod. skogsmark.

Bolagets skogar är FSC® och PEFC™ dubbelcertifierade enligt FSC-C006219 och PEFC S 03676.

Kontaktpersoner:
Förvaltare Erik Karlsson, tnf 073-048 00 92

Farstorps Gård Frans Johansson, tnf 073-022 15 21

_________________________________________________________________________________________________________________________

Inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 har skogsstyrelsen beviljat medel till en miljöinvestering för Kännestubba ädellövbestånd. Stöd har erhållits för skötsel av  3,9 hektar natur- och kulturmiljöer.
Syftet med projektet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen.

Placeholder image